Kontakt:
Reflektion En sida full av tankar, helt enkelt
2019!

Torsdagen den 3 januari

FRAMTIDSCHEFEN VERKSAMHETENS “SUFFLÖR OCH “TRÄNARE”

En stor del av våra arbetsplatser idag är tjänste- och kunskapsbaserade dvs

personalens uppgifter är att leverera "lösningar" på något problem kunden har

behov av att lösa. Kan handla om allt från att man vill kunna köra en miljövänlig

bil till att få vård för sin sjukdom. Denna "karaktär" på dagens arbetsplatser

skiljer sig stort från de som historiskt har präglat människans arbetsmiljöer. Men

har vårt ledarskap förändrats i lika hög grad som arbetsplatsernas art?

Vilken arbetsplats möttes 1800-tals respektive 1900-tals människan av? Hur blev man som arbetare ledd av sin "chef"? Hur ser det ut på 2000-tals människans arbetsplats?

Tisdagen den 12 mars

MÅL OCH MÅLHIERARKIER LEDER DIG FRAMÅT MOT DITT

ÖNSKADE RESULTAT OM DU GÖR DET PÅ “RÄTT” SÄTT

Men, Se upp! Risk finns att du ”skjuter utanför” måltavlan.

Syftet med att arbeta med mål och målhierarkier är att skapa motivation, engagemang och drivkraft hos berörda så att det önskade resultatet uppnås inom planerad tidsram. Viktigt i sammanhanget att påpeka är att om fokus läggs på en “målart”, som inte är i rätt tajming (exempelvis att hårt tryck läggs på resultatmål istället för på lärmål), kan stress skapas, vilket kan försvåra planerad måluppfyllelse och till och med bidra till negativ avvikelse. Stress kan försätta hjärnan i ett "hot-tillstånd" och i en amygdala-flykt enligt SCARF (läs mer klicka här), vilket gör att vi presterar sämre med anledning av att vår prefrontala cortex går ner i aktivitet. Ledarskap och självledarskap kan stävja detta genom en proaktiv hantering. En sådan hantering är att systematiskt arbeta med målhierarkierna genom att fokusera på "rätt" målart vid "rätt" tillfälle som följande presentation kan bidra till att underlätta?

Måndagen den 8 april

NÄR SKA DU INHÄMTA DATA OCH NÄR SKA DU VÄLJA BORT

DATA?

Just nu är det stort fokus, i bland annat hela skolvärden, på att alla beslut

ska vara datagrundade (Data based decision making) och föregå allt

handlande. Vi lägger ner mycket tid, kraft och resurser på att ta fram och

processa data. Viktigt är då att fundera på:

Hur ser sambandet mellan tillgänglig data och ditt eget handlande ut? När i ditt arbetsflöde ska du inhämta data, när ska du välja bort data? Double diamond ger dig svaret…

Måndagen den 3 juni

ÄR MER KUNSKAP HOS LÄRARNA OCH REKTORERNA

LÖSNINGEN PÅ SVENSK SKOLAS PROBLEM MED SVIKTANDE

MÅLUPPFYLLELSE?

Vi läser ofta i svensk media om skolans bekymmer med att elevernas

skolresultat, meritvärde och behörighet till gymnasiet, är mycket lägre än

förväntat och vad som är bra för nationen och för den enskilde individen.

För Sverige som kunskapsnation är det av största vikt att befolkningen

har de kunskaper och matchande "skills" som arbetsmarknaden har

behov av. Är utbudet av kompetent arbetskraft mindre än

arbetsmarknadens efterfrågan uppstår ett kompetensgap som "hotar"

inte bara de enskilda företagen utan även nationen i stort och därmed

våra gemensamma välfärdssystem, allt ifrån pension- till

sjukvårdssystem.

Måndagen den 10 juni

CHECKA IN MED “BERG OCH DALBANAN”

Strukturen hos många ”arbetsplatskalendrar” idag skapar arbetsvillkor

som medför att medarbetarna går från möte till möte. Ibland är det så illa

att när det ena mötet slutar börjar samtidigt det andra, vilket inte ens

möjliggör en förflyttningstid mellan mötena. Ställtiden är

bortrationaliserad.

Viktigt att fundera på vad detta innebär, både för individen och för möteskvalitén, för beslutsprocessen och för det värde det är tänkt att mötet ska skapa.
“I en ledarroll kan du lära dig all teori om hur du bör agera som ledare, men detta är till ingen nytta om du inte förser dina medarbetare med de bästa prestationsförutsättningarna.
Källa: Stefan Falk, Katarina Gospic
Ledare
Citterio Roberto
Ledarskapets ”sufflerande”
Beteende
Resultat
Tankar
Känslor
Double diamond Arbets faser Data- och Informationsmängd Utmaning Förankring Insikt Definition Idéer Handling Tankar Känslor  Beteende  Resultat            Social kontext och Kultur Checka in med ”Berg och dalbanan”