2017 Roberto Citterio ©
Fem lärande scenarior
Att lära sig något innebär att koppla samman något nytt med det som redan är. 
Källa: Illeris, Wilhelmsson/Döös
Tid Inget lärande Kunskapsutgångspunkt Innan aktivitet Kunskapspåverkan Under aktivitet B A Kunskapsresultat Efter aktivitet A Tid Kunskapsutgångspunkt Innan aktivitet Kunskapspåverkan Under aktivitet B A Kunskapsresultat Efter aktivitet A+B Kumulativt lärande (Etablering)
Där den lärande inte har utvecklat något mentalt schema som omgivningens påverkan kan relateras till. När det första elementet etableras i ett nytt schema Transfer: utvecklas en begränsad upprepningsorienterad kunskap som kan tillämpas i situationer vilka subjektivt upplevs som likartade den ursprungliga lärosituationen i väsentliga avseenden.
Tid Kunskapsutgångspunkt Innan aktivitet Kunskapspåverkan Under aktivitet B A Kunskapsresultat Efter aktivitet AB Assimilativt lärande (Addering/Utbyggnad)
Införliva (och bygga ut) nya former av påverkan i redan etablerade mentala scheman: kunskapsstrukturer, förståelsesätt, rörelsemönster, eller handlingspotentialer Additivt lärande Detta är den vanligaste formen av lärande Transfer: utvecklas en ämnesmässig eller schemarelaterad tillämpbar kunskap som kan användas i situationer som aktualiserar ämnet i fråga
Förändrar den införlivande organismen sig själv för att kunna hantera påverkan från omgivningen. Ett lärande vi kan aktivera när vi hamnar i situationer där påverkan från omgivningen inte utan vidare låter sig förbindas med redan existerande scheman. Omstrukturerar, helt eller delvis, redan etablerade mentala scheman: kunskapsstrukturer, förståelsesätt, rörelsemönster eller handlingspotentialer så att de överensstämmer med den nya påverkan. o Nedbrytning o Omstrukturering o Rekonstruktion Transfer: utvecklas en förståelse- eller tolkningsorienterad kunskap som kan tillämpas flexibelt inom ett brett fält av relevanta sammanhang
Tid Kunskapsutgångspunkt Innan aktivitet Kunskapspåverkan Under aktivitet B A Kunskapsresultat Efter aktivitet Ackommodativt lärande (Omstrukturering) A B
Lärande som sker när ett större antal mentala scheman omstruktureras på samma gång i förhållande till lärandets samtliga tre dimensioner (Innehåll, drivkraft och samspel – Våra samspelsformer: Perception, Förmedling, Upplevelse, Imitation, Verksamhet, Deltagande (se Illeris)) Transfer: utvecklas en personlighetsintegrerad kunskap som man fritt kan associera till i alla subjektivt relevanta sammanhang.
Tid Kunskapsutgångspunkt Innan aktivitet Kunskapspåverkan Under aktivitet B A Kunskapsresultat Efter aktivitet Transformativt lärande (Total omstrukturering) C
Lärprocessen
Situation av yttre påverkan
Uppmärksammar/identifierar Du uppmärksammar något i din omgivning som du upplever som nytt: kan upplevas som lätt, svårt, problematiskt etc.
Integrerar i ditt tankenätverk Du provar att integrera det nya, svåra/lätta i ditt tankenätverk. Du begripliggör med utgångspunkt i dina tidigare kunskaper och erfarenheter.
Stämmer! Bekräftande Du finner en känsla av välbefinnande
Påbygger Kumulativt lärande Assimiliativ lärande Stabiliserande process
Stämmer ej! Kognitiv konflikt Du finner en känsla av obehag Flyr eller granskar?
Granskar Du rubbas ur ditt läge och vobblar, men öppnar upp för nya tankesätt
Flyr Infinner sig en tröghet och försvarsställning Du ignorerar/omtolkar det du påverkats av till invant tankesätt.
Oförändrat tillstånd Du har inte identifierat något nytt. Inget lärande har skett
Förändrar Ackommodativt lärande Transformativt lärande Ombildande process  
Kompetensutvecklingsformen styr lärandet Utbildarens/lärarens upplägg av lärtillfället skapar förutsättningar och styr lärandet för deltagarna. För att få inspiration hur det hänger ihop och hur du kan lägga upp lärtillfällena klicka här!